Gestió d’incidències per a la ciutadania

Incidències ciutadania

Aquesta aplicació ofereix un canal de comunicació entre l’administració municipal i els seus diferents departaments, les entitats col·laboradores i el ciutadà, de forma que centralitza i gestiona la informació de totes les incidències que afectin als serveis o a les entitats participants del mateix, des de l’empresa contractista i l’Ajuntament, fins al propi ciutadà. Permet la creació, seguiment i registre de les mateixes, així com la generació d’informes.

Les incidències poden ser introduïdes des del portal web o des de les APP, per a smartphones i tablets, oferint també un canal de comunicació directa amb el ciutadà mitjançant missatges interns. A més a més, es poden geoposicionar de forma automàtica o manual, i incloure imatges. Les incidències en generen en temps real, i en el moment que es registren, arriben al destinatari que les ha de gestionar, amb avisos addicionals per correu electrònic. També permet l’emissió automàtica de correus electrònics.

L’aplicació permet la creació de diferents departaments i/o entitats, amb la personalització de tipus i categories, per a usuaris interns o externs (ciutadania), i també la generació d’informes pel seguiment estadístic de les mateixes.

Les incidències es poden generar des de diferents fonts, com ara:

– Dels ciutadans, bé via web, via APP o perquè truquin a l’Ajuntament i l’Oficina d’Atenció la registri via web al mòdul.
– Dels usuaris dels diferents departaments habilitats de l’Ajuntament.
– Dels usuaris de les diferents entitats externes que proporcionin un servei determinat a l’Ajuntament.
– De qualsevol dels dispositius físics desplegats, com ara incidències del porta a porta generades als vehicles, o les de recollida de contenidors.

D’altra banda, l’aplicació permet la gestió i el seguiment de les incidències, possibilitant la redirecció de les tasques que es generin a partir d’una incidència cap al departament o entitat col·laboradora que ha de solucionar-les, l’evolució de les mateixes, i la informació finals als encarregats i al propi ciutadà sobre la resolució i el tancament. Aquest conjunt de funcionalitats la converteix en una eina de gestió de tasques i comunicació entre les parts, i no sols en una eina de notificació.