kit digital

Digitalització de les pimes i autònoms i impulsar la seva transformació digital.

kitdigital

Les solucions digitals ofertes són les següents:

Categoria

Lloc web i presència a Internet

Solució

LLOC WEB DE L’EMPRESA

Descripció

Desenvolupament d’una pàgina web de l’empresa per a oferir visibilitat en internet. S’inclou la gestió i manteniment d’un domini per a l’empresa i l’allotjament de la pàgina web per un període de dotze mesos. S’inclou el disseny, web responsive, accessibilitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1, posicionament bàsic en internet i SEU bàsic, i autogestionable. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses de qualsevol sector.

Rang de preus

Entre 2.000€ i 30.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

 

Categoria

Comerç electrònic

Solució

PORTAL eCOMMERCE

Descripció

La nostra plataforma de eCommerce obre una porta a través d’Internet que possibilita la venda, distribució i subministrament dels productes de la seva empresa, augmentant de manera important el nombre de clients potencials. S’inclou la creació de la botiga en línia i l’alta del catàleg, amb la càrrega de fins a 100 referències, i la integració i configuració dels mètodes de pagament, i de les formes d’enviament. S’inclou el disseny, web responsive, accessibilitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1, posicionament bàsic en internet, i autogestionable. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses de qualsevol sector que puguin vendre els seus productes a través d’internet. S’inclou l’allotjament i el manteniment per un període de dotze mesos.

Rang de preus

Entre 4.000€ i 14.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

Més informació

 

Categoria

Business Intelligence i Analítica

Solució

ANALÍTICA DE PROJECTES

Descripció

La solució d’Analítica de Projectes possibilita l’explotació de les dades dels projectes de l’empresa per a proporcionar una anàlisi exhaustiva d’aquests, generar els indicadors de seguiments adequats i millorar el procés de presa de decisions. S’inclou la integració amb dades procedents d’altres fonts, l’emmagatzematge dels mateixos (mínim d’1 Gb), la generació d’indicadors i panells de control i l’exportació de dades i informes a diferents formats (imatges, fulls de càlcul, pdf, entre altres). Aquesta solució està dirigida a totes les empreses de qualsevol sector.

Rang de preus

Entre 3.000€ i 12.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

 

Categoria

Gestió de processos

Solució

CECOGEST/CECOCLOUD ERP

Descripció

El nostre ERP permet gestionar de manera integral digitalització dels processos i fluxos de treball de les empreses, com la facturació, la comptabilitat, gestió de projectes, recursos humans i maquinària, gestió de estoc i inventaris, gestió d’horaris i marcatges, processos productius, mobilitat i logística, estant implantat en múltiples empreses de diferents sectors on ha demostrat sumi fiabilitat i robustesa. Permet la integració amb altres plataformes a través de les seves APIs i WebServices, actualitzable i escalable, i compleix la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses de qualsevol sector. Més informació

Rang de preus

Entre 2.000€ y 35.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

Informació addicional

El nostre ERP comprèn un conjunt de mòduls que aporten diferents funcionalitats a l’empresa. Cal destacar les següents:

Gestió de compres (comandes, albarans, factures).

Gestió de vendes (pressupostos, albarans, factures).

Gestió de magatzems (entrades, sortides, traspassos, inventaris).

Gestió de tresoreria (venciments, cobraments, pagaments, gestions bancàries).

Gestió de projectes (ordres de treball, certificacions, gestió del projecte).

Gestió de reparacions.

Gestió comercial (planificació, accions).

Gestió documental.

Gestió de recursos humans.

Gestió de recursos de maquinària.

Gestió comptable.

Gestió de TPVs.

Mòdul CECOFRUIT especialitzat i verticalitzat per al sector hortofructícola. Més informació

Mòdul VINUM especialitzat i verticalitzat per a la gestió dels processos i la comptabilitat del sector del vi. Més informació

Mòdul GESTOLI especialitzat i verticalitzat per a la gestió dels processos i la comptabilitat del sector de l’oli. Més informació

Solucions de mobilitat, especialment les següents Apps:

APP de gestió i signatura d’albarans.
•APP de gestió de reparacions.

APP d’ordres de treball.

APP de control entrades magatzem.

APP de recollida d’envasos i palets.

APP operari de parts de treball i maquinària.

APP encarregat de parts de treball dels operaris, maquinària, subcontractes, compres i lloguers de maquinària.

Mòdul de gestió horaris, d’accés i de control de parts. El mòdul s’integra amb diferents dispositius físics de control de marcatges amb diferents tecnologies (RIFD, biomètric dactilar i facial, entre altres) i disposa d’una APP per a realitzar els marcatges i el seguiment d’aquests, amb geopossicionament inclòs. Més informació

Mòdul de logística, amb gestió de flotes i rutes

 

Categoria

Gestió de processos

Solució

HYDROS GESTIÓ I CONTROL

Descripció

Aplicació multi-empresa per a la gestió de tots els processos necessaris per a l’empresa subministradora d’aigua, per a consum humà o per a reg. Disposa de diferents mòduls que digitalitzen els diferents processos de l’empresa, donis de la contractació i la gestió d’abonats, fins a la lectura de comptadors (manual, a través d’una APP o amb un sistema de telelectura). També permet el control de la xarxa de captació i distribució d’aigua, visualitzant la informació de camp necessari per a l’optimització i control dels processos de captació, emmagatzematge i distribució de l’aigua. Finalment disposa d’un altre mòdul que es configura com un portal per al ciutadà, i a través del qual podrà consultar directament les seves factures, consums, i establir avisos i alarmes, entre altres funcionalitats. Permet la integració amb altres plataformes a través de les seves APIs i WebServices, actualitzable i escalable, i compleix la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses del sector de l’aigua, de consum humà i de reg.

Rang de preus

Entre 3.000€ i 30.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

Informació addicional

Hydros Gestió i Control disposa de diferents mòduls interconnectats entre si per a possibilitar la digitalització dels diferents processos productius de l’empresa. Cal destacar els següents: Mòdul de gestió. Permet la gestió completa de la contractació de (comptadors, pressupostos, instal·lació, factura, contracte), gestió dels abonats, recollida automàtica i/o manual de lectures, gestió dels rebuts amb els bancs i gestionar devolucions, informes de cànon, control de pous. Disposa d’una APP per a la realització dels treballs de camp, com la gestió i lectura de comptadors, la instal·lació de nous comptadors i la gestió de reparacions. Més informació

Mòdul de tele-lectura. Permet la recepció automàtica de comptadors amb opció de tele-lectura. Aquesta informació es pot recol·lectar a partir de la integració amb les plataformes de tele-lectura de diferents fabricants de tele-comptadors amb solució pròpia, o bé a través de la comunicació amb comptadors que segueixen els estàndards IoT, i principalment tecnologia de comunicació LoRa. Més informació  

Mòdul de control. Permet el control i la gestió de xarxes de captació i distribució d’aigua de consum humà i de comunitats de regants. El sistema permet l’automatització de determinats processos de control i el seguiment en temps real d’aquests, incorporant planificacions per temps i/o volum, i un sistema d’alarmes i avisos que optimitza els temps de resposta davant avaries i millora el manteniment, a més d’aportar la informació de consum per a la posterior facturació. Més informació

Docucloud. Aquest mòdul independent permet la publicació de factures i altres documents en el núvol (docucloud). Aquesta funcionalitat permet optimitzar els recursos de facturació per la creació d’un portal on els clients disposen de les factures i altres documents, evitant d’aquesta manera la seva impressió en paper, així com el posterior enviament per correu tradicional, baixant una part important dels costos corresponents. Permet la publicació de la informació dels comptadors del client, el seguiment dels seus consums, i la creació d’alarmes associades a aquests. Més informació   

 

Categoria

Gestió de processos

Solució

GESTIÓ DE RESIDUS, SERVEIS MUNICIPALS I PARCS VERDS

Descripció

La solució de gestió de residus, serveis municipals i parcs verds està orientada a les empreses contractistes d’aquests serveis municipals, i permet el control dels processos de negoci, com la planificació i el seguiment dels serveis de recollida de residus i el control dels residus generats en els diferents punts de recollida del municipi; el control, planificació i seguiment dels serveis de neteja viària, jardinera i mobiliari urbà. Ofereix una eina de gestió adequada per a l’estudi i seguiment del servei, que pot derivar en les seves millores i optimitzacions. Permet la publicació de la informació necessària perquè tant l’empresa contractada, com l’administració pública contractant i fins al ciutadà final puguin gestionar, planificar i realitzar el seguiment dels processos, cadascun segons el seu grau de participació. Disposa també d’un mòdul per a la gestió dels parcs verds i les àrees d’aportació, amb un control de les diferents entrades i sortides de residus, la gestió del límit de les aportacions, la gestió de la re-utilització, les comunicacions amb els gestors autoritzats i l’Administració, la gestió de les bonificacions i la integració amb altres aplicacions, com la gestió tributària. Més informació

Disposa d’un mòdul de gestió d’incidències i tasques, que pot obrir-se a la pròpia ciutadania. Aquesta aplicació ofereix un canal de comunicació entre l’empresa contractista i l’administració municipal contractant i els seus diferents departaments, podent obrir-se cap a altres entitats col·laboradores i la pròpia ciutadania, de manera que centralitza i gestiona la informació de totes les incidències i tasques que afectin els serveis o a les entitats participants d’aquest, des de l’empresa contractista i l’Ajuntament, fins al propi ciutadà. Permet la creació, seguiment i registre d’aquestes, així com la generació d’informes, ja sigui a través del portal web, o a través de l’APP publicada a aquest efecte. Més informació

Permet la integració amb altres plataformes a través de les seves APIs i WebServices, actualitzable i escalable, i compleix la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses del sector del medi ambient i la gestió de serveis municipals.

Rang de preus

Entre 5.000€ i 35.000,00, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

 

Categoria

Factura electrònica

Solució

eFACTURA

Descripció

El mòdul eFactura permet la gestió i generació de facturis electròniques amb format Facturae (Ordre PRE / 2971/2007) d’una manera còmoda i senzilla, així com la seva transmissió en format electrònic d’aquells organismes de les administracions que acceptin la recepció de factures en format electrònic i que estiguin prèviament donats d’alta al sistema FACE (Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat). La factures, clients i productes o serveis seran il·limitats, i la factures es personalitzessin a la imatge de l’empresa, i es gestionessin els seus venciments. S’inclou la gestió de les còpies de seguretat i un emmagatzematge mínim d’1 Gb. Permet la integració amb altres plataformes a través de les seves APIs i WebServices, actualitzable i escalable, i compleix la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Aquesta solució està dirigida a totes les empreses de qualsevol sector. Més informació

Rang de preus

Entre 1.000€ i 8.000€, encara que el rang superior és orientatiu ja que dependrà de l’abast i els requisits de l’empresa contractant. Aquests preus inclouen la implantació, configuració, posada en funcionament, formació i un any de manteniment.

El passat 25 de novembre del 2021 el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital va presentar el Programa Kit Digital, emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb un pressupost de 3.068 milions d’euros per a invertir en la digitalització de les pimes i autònoms i impulsar la seva transformació digital.

Els detalls del programa, subjectes a les bases reguladores aprovades el 30 de Desembre de 2021, BOE A-2021-21873 i disponibles en la web d’accelera pime.

El programa ofereix un bo digital dirigit a pimes i autònoms, amb una quantia econòmica segons la seva grandària, per a administrar-la en una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors que desenvolupin els serveis del catàleg , de 10 categories diferents (lloc web i presència en internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, digitalització de les relacions amb els clients, Business Intelligence i analítica, automatització de processos, implantació de la factura electrònica, serveis i eines de l’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat), que podran desenvolupar els Agents Digitalitzadors adherits a la solució triada sobre les empreses beneficiàries del bo digital. Limit Tecnologies és agent digitalitzador, per a ajudar en la implantació de solucions digitals.

El bo digital tindrà una vigència de 12 mesos i identificarà la quantia econòmica disponible a utilitzar en l’adquisició o implementació de la solució. Per a això, s’han establert 3 segments de beneficiaris amb convocatòries associades dirigides a les pimes i autònoms segons la seva grandària:

1ª convocatòria:

Per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors

Amb una dotació màxima de 12.000€

2ª convocatòria:

Per a empreses d’entre 3 i 9 treballadors

Amb una dotació màxima de 6.000€

3ª convocatòria:

Per a empreses d’entre 0 i 2 treballadors

Amb una dotació màxima de 2.000€

Les dates de les convocatòries s’aniran publicant en la web Acelerapyme.

Els requisits que han de reunir les pimes o els autònoms per a sol·licitar l’ajuda es troben recollits en la Guia Ràpida per a pimes del Kit Digital.

En ella s’expliquen els passos a seguir per a sol·licitar el bo digital:

  • Registrar-se a la web Acelerapyme i completar el Test d’Autodiagnòstic.
  • Consultar el catàleg de soluciones digitales.
  • Sol·licitar l’ajuda Kit Digital en la seu electrònic de Red.es.

Per a utilitzar el bo digital, es deurà:

  • Accedir al catàleg d’Agents Digitalitzadors i decidir amb qui desenvolupar la solució digital.
  • Contactar amb els Agents Digitalitzadors, subscriure l’acord de prestació i començar la transformació digital.